Υλικά

1 Arduino

1 (μπλε) USB καλώδιο (προγραμματισμός και τροφοδοσία)

1 Αισθητήρας υπερήχων

1 Buzzer

1 breadboard

6 καλώδια Αρσενικό-ΑρσενικόΣυνδεσμολογία

VCC του Αισθητήρα –> Arduino 5V

GND του Αισθητήρα –> Arduino GND

TRIG του Αισθητήρα –> Arduino 13

ECHO του Αισθητήρα –> Arduino 12

Αρνητικό ποδαράκι του Buzzer –> Arduino GND

Θετικό ποδαράκι του Buzzer –> Arduino 5Κώδικας

int echoPin = 12;

int trigPin = 13;

int alarmPin = 5;

// Η απόσταση στην οποία θα χτυπήσει συναγερμός

int alarmRange=30;

//Ο χρόνος που κάνει ο παλμός να επιστρέψει και η απόσταση που υπολογίζουμε από αυτή

float duration, distance;void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(alarmPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600); //επικοινωνία με τη σειριακή οθόνη για να βλέπουμε τα μηνύματα }void loop() {

//Δημιουργία του παλμού που στέλνει ο αισθητήρας

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

//Επιστροφή του παλμού και υπολογισμός του χρόνου που χρειάστηκε

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);//Υπολογισμός της απόστασης (σε cm) από τον χρόνο που έκανε να επιστρέψει ο παλμός και την ταχύτητα του ήχου.

distance = duration/58.2;

Serial.println(distance,2);

//Εμφάνιση της απόστασης στην οθόνη

if(distance < alarmRange)

digitalWrite(alarmPin,HIGH);

else

digitalWrite(alarmPin,LOW);

delay(50);

}