Οδηγίες

Το RGB LED έχει τέσσερα ποδαράκια

Το κοιτάμε ώστε να βλέπουμε μεσαίο (1) - μακρύ (2) - μεσαίο (3) - μικρό (4)

Αν είναι κοινής καθόδου (ρώτησε τον mentor), τότε το μακρύ ποδαράκι είναι για τη Γη και τα υπόλοιπα για τα χρώματα.Υλικά

1 Arduino

1 (μπλε) USB καλώδιο (προγραμματισμός και τροφοδοσία)

1 RGB LED

3 αντιστάσεις 330 Ω

1 breadboard

4 καλώδια Αρσενικό-ΑρσενικόΣυνδεσμολογία

Ποδαράκι 1 -> αντίσταση 330 Ωμ -> Arduino 11

Ποδαράκι 2 -> Γη

Ποδαράκι 3 -> αντίσταση 330 Ωμ -> Arduino 10

Ποδαράκι 4 -> αντίσταση 330 Ωμ -> Arduino 9Κώδικας

int red_light_pin= 11;

int green_light_pin = 10;

int blue_light_pin = 9;

void setup() {

   pinMode(red_light_pin, OUTPUT);

   pinMode(green_light_pin, OUTPUT);

   pinMode(blue_light_pin, OUTPUT);

}

void loop() {

   RGB_color(255, 0, 0);

   delay(1000);

   RGB_color(0, 255, 0);

   delay(1000);

   RGB_color(0, 0, 255);

   delay(1000);

   RGB_color(255, 255, 125);

   delay(1000);

   RGB_color(0, 255, 255);

   delay(1000);

   RGB_color(255, 0, 255);

   delay(1000);

   RGB_color(255, 255, 0);

   delay(1000);

   RGB_color(255, 255, 255);

   delay(1000);

}

void RGB_color(int red_light_value, int green_light_value, int blue_light_value)

   {

   analogWrite(red_light_pin, red_light_value);

   analogWrite(green_light_pin, green_light_value);

   analogWrite(blue_light_pin, blue_light_value);

}(βασισμένο στο https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-rgb-led-tutorial-fc003e)