Οδηγίες

Το αν θα χρειαστείς breadboard και τι είδος καλώδια χρειάζονται εξαρτάται από το είδος του κουμπιού

Αν δεν είσαι σίγουρος/σίγουρη, το συζητάς με τον mentorΥλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 Κουμπί

1 breadboard (εξαρτάται από το κουμπί)

2 καλώδια (εξαρτάται από το κουμπί)Συνδεσμολογία

Ένα άκρο του κουμπιού -> Καλώδιο -> GPIO 2

Άλλο άκρο του κουμπιού -> Καλώδιο -> ΓηScript mode (πρώτος τρόπος)

from gpiozero import Button

from time import sleep

button = Button(2)

while True:

     if button.is_pressed:

         print("Το κουμπί είναι πατημένο")

     else:

         print("Το κουμπί δεν είναι πατημένο")

     sleep(1)Script mode (δεύτερος τρόπος)

from gpiozero import Button

button = Button(2)

button.wait_for_press()

print("Το κουμπί είναι πατημένο")