Οδηγίες

Το αν θα χρειαστείς breadboard και τι είδος καλώδια χρειάζονται εξαρτάται από το είδος του κουμπιού

Σε αυτή την κατασκευή θα χρησιμοποιήσουμε τον παθητικό buzzer ώστε να δημιουργήσουμε μία μελωδίαΥλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

1 Κουμπί

1 παθητικό Buzzer

1 breadboard

2 καλώδια (εξαρτάται από το κουμπί)

2 καλώδια Αρσενικό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Ένα άκρο του κουμπιού -> Καλώδιο -> GPIO 2

Άλλο άκρο του κουμπιού -> Καλώδιο -> Γη

Μακρύτερο ποδαράκι ή Κόκκινο καλώδιο του buzzer –> GPIO 17 του Raspberry

Κοντύτερο ποδαράκι ή Μαύρο καλώδιο του buzzer –> Ground του Raspberry

Script mode

from gpiozero import Button

from gpiozero import TonalBuzzer

from gpiozero.tones import Tone

from time import sleep

button = Button(2)

b = TonalBuzzer(17)

while True:

     if button.is_pressed:

         b.play(Tone("G4"))

         b.play(Tone("G4"))

         b.play(Tone("G4"))

         b.play(Tone("E4"))

         b.play(Tone("F4"))

         b.play(Tone("F4"))

         b.play(Tone("F4"))

         b.play(Tone("D4"))

     else:

         pass

     sleep(1)