Υλικά

1 Raspberry Pi

1 τροφοδοτικό

1 RaspIO

2 καλώδια Αρσενικό-Θηλυκό

2 καλώδια Θηλυκό-ΘηλυκόΣυνδεσμολογία

Θετικό ποδαράκι του LED –> GPIO 4

Αρνητικό ποδαράκι του LED –> Ground

Ένα ποδαράκι του κουμπιού –> GPIO 17

Το άλλο ποδαράκι του κουμπιού –> GroundScript mode (Πρώτος τρόπος)

from gpiozero import LED, Button

from time import sleep

myled = LED(4)

mybutton = Button(17)

while True:

     mybutton.wait_for_press()

     myled.toggle()

     sleep(1)

Script mode (Δεύτερος τρόπος)

from gpiozero import LED, Button

from time import sleep

myled = LED(4)

mybutton = Button(17)

while True:

     if mybutton.is_pressed():

          myled.toggle()

     sleep(1)